Endüstriyel arıtma, sanayi tesislerinden oluşan atıksuların arıtılması sağlamak amacıyla dizayn edilir.Endüstriyel Atıksu Arıtma

Endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisinin dizaynı için üretim prosesinin çok iyi incelenmesi çok önemlidir. Sektör tipine bağlı olarak atıksu karakteri farklılık gösterdiği için sektör bazında araştırma yapılması, varsa atıksu analizlerinin ve jar test deneylerinin yapılması gerekmektedir.

Yapılan ön çalışma sonrasında, enerji tüketimi, kimyasal sarfiyatı, tesisin kolay işletilebilmesi koşulları da göz önüne alınarak proses seçimi yapılmaktadır.

Endüstriyel atıksu arıtma tesisleri inşai yapı ile birlikte paket tesis olarak da yapılabilmektedir.

Paket tesislerimiz st37 karbon çelik, paslanmaz çelik, polietilen ve polipropilen malzemelerden de imal edilmektedir.

Uygulama Alanları

Risus Arıtma olarak endüstriyel arıtma hizmeti verdiğimiz sektörler:

 • Süt ve Süt Ürünleri Fabrikaları
 • Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri
 • Şekerleme, Çikolata ve Bisküvi Tesisleri
 • Un ve Makarna Fabrikaları
 • Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri
 • Kültür Balıkçılığı ve Su Ürünleri İşleme Tesisleri
 • Alkollü ve Alkolsüz İçecek Tesisleri
 • Maden Sanayi
 • Cam Üretim ve İşleme Tesisleri
 • Tekstil Fabrikaları
 • Petrol Sanayi
 • Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayiler
 • Kimya Sanayi
 • Metal Sanayi
 • Demir-Çelik Üretimi
 • Kaplama Tesisleri
 • Metal Renklendirme
 • Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama Tesisleri
 • Taşıt Fabrikaları ve Tamirhaneleri
 • Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri Merkezi Arıtma Tesisleri
 • Katı Atık İşleme, Geri kazanım, Arıtma ve Bertaraf Tesisleri
 • Liman Atık Kabul Tesisleri
 • Hastaneler

Fiziksel Arıtma

Izgara ve elekler,

Atıksuda bulunabilecek iri boyutlu katı madde, lif vb maddelerin sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Manuel ve mekanik olarak temizlenebilmekte olup küçük ölçekli tesislerde elle temizlemeli ızgaralar kullanılmaktadır.
Elekler ızgaralara göre daha küçük boyutlu parçacıkların tutulması için kullanılırlar. Statik elekler, içten ve dıştan akışlı tambur elekler bu amaçla kullanılmaktadır.


Çöktürme Tankları,

Atıksu içerisinde bulunan ve yerçekimi kuvveti etkisiyle çökebilecek katı maddelerin uzaklaştırılması amacıyla kullanılnmaktadır.


Kum tutucular

Atıksu içerinde bulunan kum, taş gibi yoğunluğu suya göre daha yüksek olan maddelerin giderilmesi amacıyla kullanılırlar.


Flotasyon (Yüzdürme),

Yoğunluğu atıksudan daha küçük olan sıvı ve katıların yüzeye çıkarılarak sudan uzaklaştırılması işlemidir. Atıksudan yüzebilen yağların uzaklaştırılmasında en sık kullanılan, yatırımı ve işletme maliyeti düşük olan bir uygulamadır. Tank veya havuz yüzeyinde biriken sıvı ve katılar yüzeysel sıyırıcı yardımıyla sistemden uzaklaştırılırlar.


DAF sistemleri

Su içerisinde bulunan, yoğunluğu sudan daha küçük olan maddelerin yüzdürülmesi için dizayn edilirler. DAF (Dissolved Air Flotation) çözünmüş hava ile yüzdürme işlemidir. Atıksuda belli bir basınç altında hava verilerek çözünmesi sağlanır. Su atmosfer basıncına ulaştığı zaman içerindeki basınçlı hava yüzeye ilerlerken giderimi amaçlanan maddeleri de yüzeye taşır. Yüzeye toplanan yağ, gres, AKM sıyırıcı kullanılarak atık yağ haznesinde toplanırlar.

DAF sistemi özellikle emülsiye yağ içeren atıksuların arıtımında kullanılmaktadır. İyi dizaynedilen bir DAF ünitesinde yüksek oranda yağ-gres, askıda katı madde, KOI ve BOI giderimi elde edilebilmektedir. DAF sistemi, bitkisel ve madeni yağ üreten, işleyen tesisler, et ve et ürünleri işleyen tesisler, süt ve süt ürünleri tesisleri başta olmak üzere birçok endüstriyel atıksuyun arıtımında kullanılmaktadır.Kimyasal Arıtma

Suda bulunan çözünmüş, kolloidal ve askıda katı maddelerin kimyasal madde reaksiyonlarıylasudan uzaklaştırılabilecek forma dönüştürülerek giderildiği sistemlerdir. Kimyasal arıtma tesisleri:


Nötralizasyon Üniteleri,

Nötralizasyon Üniteleri: Suya asit veya baz ilave edilerek pH değerinin nötralize edildiği ünitelerdir.


Koagülasyon-Flokülasyon-Çöktürme,

Atıksuya koagülant madde ilavesi ile partiküler ve kolloidal maddelerin koagüle(pıhtılaşma) edilmesi işlemidir. Koagülasyon sonucu oluşan pıhtıların irileştirilmesi (yumaklaştırma veya floklaştırma) işlemi flokülasyon olarak tanımlanır. Oluşturulan floklar yerçekimi kuvveti etkisiyle tank tabanına çökebilecek özelliğe sahip olurlar. Flokülasyon sonrasında durgun hidrolik koşullar altında, floklar çöktürülerek sistemden arıtma çamuru olarak uzaklaştırılırken üst kısımda kalan su deşarj edilir. Koagülant madde olarak genellikle demir ve alüminyum tuzları kullanılmaktadır. Flokülant olarak polielektrolitler kullanılmaktadır.


Kimyasal arıtma tesislerimiz işletmenin atıksu kapasitesine bağlı olarak doldur-arıt- boşalt şeklinde çalışan kesikli sistem olarak dizayn edilebildiği gibi sürekli sistem olarak da tasarlanabilmektedir. Arıtma tesislerimiz epoksi boyalı karbon çelik, paslanmaz çelik, polietilen ve polipropilen malzemelerden üretilmektedir.
Kurulan sistemler atıksu miktarı ve seçilen prosesin tipine bağlı olarak tam otomatik, yarı otomatik ve manuel olarak çalıştırılabilmektedir.Arıtma sonucu oluşan arıtma çamurları, filtrepres, santrifüj dekantör ve çamur kurutma yatağı kullanılarak susuzlaştırılmaktadır.

Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtma, Atıksuda bulunan kolloidal ve çözünmüş halde bulunan biyolojik olarak parçalanabilir organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılmak suretiyle atıksudan uzaklaştırılması esasına dayanır. Mikroorganizmalar için uygun koşullar oluşturularak çoğalmaları ve organik maddeleri tüketmeleri sağlanır. Atıksuyun pH değeri, gerekli oksijen konsantrasyonu, toksik maddelerin olmaması, uygun sıcaklık, besi maddelerinin miktarları ayarlanarak uygun ortam sağlanır. Aerobik (havalı) sistemler ardışık kesikli ve sürekli sistemler olarak dizayn edilirler.


Sistemin dizaynında; Sistemin yüksek arıtma verimi ile sağlıklı çalışması, Kapasite arıtışına ve gerekli modifikasyonlara uyumlu olması, Alan ihtiyacının minimize edilmesi, Enerji verimliliğinin yüksek olması, İlk yatırım maliyetinin düşük olması, Düşük İşletme maliyeti, Kokusuz ve gürültüsüz çalışması, Düşük amortisman gideri, Düşük kimyasal sarfiyatı, Operatör ihtiyacının azaltılması, Çamur uzaklaştırma yönteminin ekonomik olmasına özellikle dikkat edilir.Uygulama Görselleri

Proje ve uygulama görselleri